Wat is het parket ? Parket Mechelen Beleidsplan Interne kwaliteitszorg

Parketbeleidsplan van het parket van de Procureur des Konings van Mechelen voor de periode 2009-2012

 

  • Inleiding

 

Het parketbeleidsplan van Mechelen werd unaniem goedgekeurd op de algemene parketvergadering van 27.03.2009.

 

Hierna volgt een beknopte weergave van het beleidsplan[1].
 

  • Missie, visie en waarden

 

2.1. Missie

 

Het optreden van het Openbaar Ministerie  beoogt de handhaving van de democratische rechtsstaat en de verdediging van het algemeen belang.

 

Het Openbaar Ministerie dient aan de vastgestelde misdrijven een proportioneel en maatschappelijk relevante reactie te geven, binnen een maatschappelijk aanvaardbare termijn, en bovendien rekeninghoudend met het belang van de slachtoffers.

 

In zijn overige wettelijke opdrachten treedt het Openbaar Ministerie op in het belang van de openbare orde en van de rechtzoekende.

 

In zijn adviserende bevoegdheid verstrekt het Openbaar Ministerie de nodige informatie opdat de rechter, de bevoegde overheden of instanties een adequate beslissing zouden kunnen nemen.

 

Het Openbaar Ministerie zal zich inspannen om bij de verschillende rechtsmachten een efficiŽnte procesgang en een goede rechtsbedeling te verzekeren.

 

2.2.  Waarden

 

Bij de uitoefening van zijn opdrachten zal het O.M. handelen met respect voor de wet en de fundamentele rechten en vrijheden op een integere, objectieve, onpartijdige, menselijke en onafhankelijke wijze.

 

2.3.  Visie

 

a) de visie van het O.M. als korps in zijn geheel

 

Het Openbaar Ministerie  wil proactief en repressief de criminaliteit beheersen en verminderen en aldus bijdragen tot een leefbare en veilige samenleving. Daartoe wil het Openbaar Ministerie ketengericht en herstelgericht werken.

 

Voor de rechtzoekende wil het Openbaar Ministerie garant staan voor een kwaliteitsvolle gemeenschapsgerichte dienstverlening.

 

Vanuit een integraal kwaliteitsmodel wil het Openbaar Ministerie zichzelf doelmatig en doeltreffend organiseren op een wetenschappelijk en statistisch onderbouwde wijze.

 

Als wezenlijk onderdeel van de democratische rechtsstaat wil het Openbaar Ministerie transparant zijn en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.

 

Door het verminderen van de doorlooptijden wil het Openbaar Ministerie een bijdrage leveren aan de strijd tegen de gerechtelijke achterstand.

 

b) arrondissementele accenten voor het parket van de Procureur des Konings te Mechelen

 

Het parket van de Procureur des Konings van Mechelen wil vooral streven naar een geÔntegreerde en integrale benadering van de veiligheidsproblematiek samen met de bestuurlijke en politionele overheden, het onderwijs en socio-economische instanties.

 

Voor elk strafbaar feit dat vervolgd wordt wil het Mechelse parket een gepaste maatschappelijke reactie nastreven, waarbij niet alleen oog is voor traditionele straffen, maar ook voor alternatieve straffen, verbeurdverklaringen en maatregelen (zowel bestuurlijke als administratieve).

 

Door integrale kwaliteitszorg willen we tevens een optimale inwendige en externe communicatie en aanspreekbaarheid (laagdrempeligheid) realiseren en de kwaliteit bewaken van elk facet van ons optreden bij de opsporing, vervolging, (straf)rechtshandhaving, uitvoering en/of nazorg.

 

  • De weerhouden beleidsthema's en de geformuleerde doelstellingen

 

Er werden 9 beleidsthema's (of prioriteiten) gekozen, waaraan het parket van Mechelen in de periode 2009-2012 extra aandacht wenst te besteden.

 

De 6 eerste beleidsthema's behoren tot het domein van de uitoefening van de strafvordering (met inbegrip van het opsporingsbeleid). De samenwerking met externe partners is hier zeer belangrijk. De drie laatste beleidsthema's hebben vooral betrekking op de interne werking van het parket.

 
 

Beleidsthema 1: de beheersing van de doorlooptijden van de strafdossiers

 

De traagheid van de strafrechtspleging roept bij de burgers en de media ongetwijfeld de meeste ergernis op. De geloofwaardigheid en de legitimiteit van het Openbaar Ministerie staat of valt dan ook met een snelle rechtsbedeling.

 

Het parket zal zich in de eerste plaats focussen op de feiten, die de maatschappelijke orde het meest verstoord hebben. Aangenomen mag worden dat dit doorgaans om de feiten gaat, waarvoor een gerechtelijk onderzoek werd gevorderd.

 

Doelstelling: voor 85 % van de strafdossiers, waarin een gerechtelijk onderzoek werd gevorderd, dient tegen eind 2012 de doorlooptijd teruggebracht tot maximum 15 maanden (van datum van aankomst van een dossier op het parket tot aan het eerste vonnis ten gronde) en tot maximum 12 maanden (van datum van binnenkomst op het parket tot en met de eindvordering).

 
 

Beleidsthema 2: de kwaliteitsbewaking van de opsporing en de strafvervolging

 

Een verhoging van de kwaliteit van de opsporing en/of de vervolging wordt als prioriteit voorop gesteld. In het bijzonder wordt gestreefd naar een kwaliteitsverhoging van de processen-verbaal, naar een verhoging van het aantal kwaliteitsvolle technische vaststellingen op de plaats van het misdrijf en naar een betere bewaking van de juridische correctheid van de onderzoeksdaden en van de eindvorderingen en dagvaardingen van het Openbaar Ministerie in het kader van de uitoefening van de strafvordering.

 

Doelstelling: de kwaliteit van het opsporingsonderzoek en de strafvervolging verhogen door enerzijds het verstrekken van op de praktijk gerichte opleidingen, zowel aan de politiediensten als intern binnen het parket en anderzijds het organiseren van kwaliteitscontroles, gekoppeld aan duidelijk omschreven kwaliteitsstandaarden of werkprocessen.

 
 

Beleidsthema 3: de geÔntegreerde aanpak van de problematiek van de veelplegers en de risicojongeren optimaliseren

 

In het arrondissement Mechelen heeft vooral de stad Mechelen te kampen met een aantal minderjarigen en jong-volwassenen (tot 25 jaar), die een veelheid aan misdrijven op hun actief hebben. In het Zonaal Veiligheidsplan van Mechelen werd de problematiek van de veelplegers dan ook als prioriteit weerhouden, terwijl ook in het Nationaal Veiligheidsplan daarvoor de nodige prioritaire aandacht wordt gevraagd.

 

Gaat het weliswaar maar om een beperkt aantal jongeren, dan is de omvang van de problematiek niet gering.  Deze jongeren zijn verantwoordelijk voor een aantal ernstige misdrijven (diefstal met braak, diefstal met geweld, verregaande zedenfeitenÖ).  Bovendien geraken ze zonder intensieve opvolging moeilijk uit een negatieve spiraal. Een aantal minderjarige veelplegers of risicojongeren komt na verblijven in instellingen als jongvolwassene terecht in de gevangenis. 

Voor deze jongeren kan gedacht worden in de richting van een intensieve begeleiding bij hun vrijlating met de bedoeling hen uit de negatieve spiraal te halen en hen op het spoor van betere toekomstperspectieven te zetten.

 

Doelstelling: het creŽren van een overlegplatform tussen politionele, justitiŽle en stedelijke actoren, dat voor en samen met een beperkt aantal veelplegers of risicojongeren in de stad Mechelen, op basis van vrijwilligheid, een geÔntegreerd toekomstperspectief uitwerkt om recidive te voorkomen.

 
 

Beleidsthema 4: focus op de voordeelsontneming als bijkomende straf

 

Doordat de overheid steeds meer belang hecht aan alternatieve sancties i.p.v. aan de klassieke gevangenisstraffen wordt de voordeelsontneming  steeds belangrijker voor de preventieve en repressieve aanpak van de criminaliteit.

 

In de strijd tegen de rondtrekkende dadergroeperingen, de drughandel, de zware milieucriminaliteit, de mensenhandel, de mensensmokkel en de georganiseerde financiŽle fraude, kunnen doorgedreven vermogensonderzoeken en verbeurdverklaring of voordeelsontneming van het vermogensvoordeel voorkomen dat misdaad blijft lonen.

 

Doelstelling: een arrondissementeel draaiboek rond voordeelsontnemende strafvervolging en recherche implementeren binnen de recherchediensten bij de politie en het eigen parket.

 
 

Beleidsthema 5: deelnemen aan een geÔntegreerde en integrale werking met de partners van de preventie- en strafrechtsketen

 

Het parket streeft naar een ketengericht, integraal en geÔntegreerd werken met politionele, bestuurlijke en gerechtelijke instanties door op elkaar afgestemde acties.

De betrokkenheid van bestuurlijke en gerechtelijke overheden mag niet stoppen bij de bepaling van de prioriteiten. Er kan slechts sprake zijn van een integraal en geÔntegreerd zonaal veiligheidsplan als deze twee overheden ook daadwerkelijk kunnen meewerken aan het uitwerken van doelstellingen en actieplannen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om ketengericht te kunnen werken.

Het parket wenst in de nieuwe beleidscyclus van de zonale veiligheidsplannen dan ook de klemtoon te leggen op dit ketengericht werken. De weerhouden prioriteiten dienen niet alleen uitgewerkt in politionele actieplannen, maar telkens dienen ook de bestuurlijke en gerechtelijke engagementen of projecten in kaart gebracht, die het politionele actieplan kunnen ondersteunen, versterken, voorbereiden of opvolgen.

Van de nieuwe beleidscyclus moet gebruik gemaakt worden om te zoeken naar interzonale en integrale samenwerking door het uitwerken van zoneoverschrijdende actieplannen.

 

Doelstelling: rond minstens zes prioriteiten van de ZVP-en (verkeer, woninginbraken, drugs, overlast, kwaliteitsvolle PV's en kwaliteitsvolle technische vaststellingen) dient een ketengerichte aanpak tussen de bestuurlijke, gerechtelijke en (lokale en federale) politionele overheden van het arrondissement ontwikkeld.

 
 

Beleidsthema 6: alternatieven voor correctioneel dagvaarden stimuleren

 

De legitimiteit van het O.M. staat ook onder druk door - naast de gerechtelijke achterstand - het hoge percentage aan opportuniteitssepots. De wetgever heeft daardoor de neiging steeds meer materies sanctioneerbaar te stellen met administratieve sancties, die voor dader en slachtoffer vaak minder rechtswaarborgen bieden.

 

Daarom wordt gepleit voor een ruimere toepassing van alternatieve afhandelingswijzen. De verruimde toepassing daarvan kan overigens een bijdrage leveren aan de realisatie van de eerste doelstelling, zijnde de verkorting van de doorlooptijden van de strafonderzoeken.

 

Doelstelling: een verdubbeling van het gebruik van de alternatieve afdoeningen (verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom of minnelijke schikking, de bemiddeling in strafzaken, de gemeentelijke administratieve sancties) t.o.v. de cijfers over de dossiers van 2005 en een reductie van de gemiddelde afhandelingstermijn van de procedure bij wanbetaling tot 180 dagen (van datum inkomst van het PV op het parket tot de beslissing tot dagvaarding).

 
 

Beleidsthema 7: het kennisbeheer binnen de organisatie veilig stellen

 

Dit thema kadert in het raam van de integrale kwaliteitszorg (IKZ) binnen de parketorganisatie.

Onder “organisatie” rubriek “interne kwaliteitszorg” op deze website wordt uitgelegd wat het IKZ-model is.

 

Doelstelling: informatiebeheer en kennisbeheer optimaliseren door het uitbouwen van een kennisdatabank en de permanente voeding en beheer ervan organiseren.

 
 

Beleidsthema 8: het IKZ-project rond verbetering van de interne communicatie voortzetten

 

Dit thema is eveneens opgenomen in het raam van de integrale kwaliteitszorg.

 

Doelstelling: de tevredenheid van de medewerkers over de onderlinge  communicatie verhogen met minstens 10%.

 
 

Beleidsthema 9: de slachtofferbejegening en de dienstverlening door het parket verbeteren

 

Er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor slachtofferbejegening op het parket door parketmagistraten en administratieve medewerkers. De eerstelijnsopvang van slachtoffers is immers geen exclusieve taak van de dienst slachtofferonthaal, maar van elke medewerker op de werkvloer.

 

Doelstelling: de kwaliteit van de informatieverstrekking aan slachtoffers en benadeelden in strafzaken, alsook het onthaal van slachtoffers, benadeelden en rechtzoekenden door magistraten en parketpersoneel verbeteren.

 

  • Uitvoering en evaluatie van het beleidsplan

 

De beleidsthema’s zullen gefaseerd volgens een tijdslijn worden uitgevoerd en op het einde van 4-jarige beleidscyclus worden geŽvalueerd.

 


[1]              In het Huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem “Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economimsch, straf- en familierecht”, Intersentia, pagina 203 is de integrale tekst van het parketbeleidsplan (zonder bijlagen) opgenomen